POSTANI ČLAN

NAGRADNA IGRA “ROSA BIKE”

Tadej Roman Litijski Tempomat
Cropped Litijski Tempomat LOGO BLACK.webp
Administrator
11.05.2019
 1. člen: Organizator nagradne igre “ROSA BIKE”

Organizator nagradne igre je Kolesarsko društvo Litijski Tempomat, Kidričeva cesta 1b, 1270 Litija.

Nagradna igra poteka na facebook strani Kolesarsko društvo Litijski Tempomat. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem facebook (v nadaljevanju facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani facebook-a. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni facebook, ampak Kolesarsko društvo Litijski Tempomat. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne facebook. facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

 

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 11. 5. 2019 od objave do 2. 6. 2019 do 23:59 ure.

 

 1. člen: Objava nagradne igre

 Nagradna igra je objavljena na facebook strani Kolesarsko društvo Litijski Tempomat.

 

 1. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri ne smejo sodelovati  osebe, ki so direktno vključene v pripravo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in vse ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov vezanih na nagradno igro, kot tudi člani njihovih družin.

 

 1. člen: Potek nagradne igre

V nagradni igri, (kolesarska majica) bodo sodelovali vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje na facebook strani Kolesarsko društvo Litijski Tempomat, na objavo, kjer je objavljeno nagradno vprašanje.

 

 1. člen: Potek žrebanja

 Žrebanje se bo izvedlo v poslovnih prostorih kolesarskega društva. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel kolesarsko majico. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

 

 1. člen: Objava nagrajencev

 Ime izžrebanca bo objavljeno v roku 5 dni po  žrebanju nagradne igre na facebook strani.

 

 1. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

 V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2), pred prevzemom nagrade, v roku 7 dni izpolniti obrazec za prevzem nagrade z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, davčna številka in davčna izpostava) za namen akontacije dohodnine. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti ali jih ne predloži v roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen. V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegala 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Dopis in obrazec za prevzem nagrade bo nagrajenec prejeli po elektronski pošti. V kolikor se nagrajenec za prevzem nagrade ne bo javil do določenega roka, se smatra, da bo nagrada ostala nepodeljena. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

 1. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

 Organizator nagradne igre Kolesarsko društvo Litijski Tempomat se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine. Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

 

 1. člen: Ostale določbe

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. Menjava nagrad ni mogoča.

 

 1. člen: Pravila

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani http://www.litijskitempomat.si/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Kolesarsko društvo Litijski Tempomat. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati dne 11. 5. 2019.

 

 

 

Litija, 11. 5. 2019

Kolesarsko društvo Litijski Tempomat